گروه‌های پژوهشی


 
مطالعات زبان فارسی
مطالعات زبان فارسی

اجرای طرح‌های بنیادی و كاربردی در حوزه زبان فارسی محورهای فعالیت: زبان معیار، زبان و رایانه، فرهنگ‌نویسی، مطالعات تاریخی زبان فارسی، نگارش و ویراش ، آموزش زبان فارسی، زبان گفتاری، دستور زبان، گویش‌شناسی، فن ترجمه. آسیب‌شناسی زبان فارسی در فضای سایبر، تهیه و تدوین دستور زبان کاربردی ویژه فارسی‏‏آموزان (سطح مقدماتی)، تهیه آزمون بسندگی زبان فارسی (فاز صفر)، مروری بر پیکره های زبان فارسی (فاز صفر) مدیر گروه: دکتر حیات عامری اعضای کارگروه: دکتر زهرا عباسی، دکتر محمود بختیاری، دکتر سپیده عبدالکریم

مطالعات ادبیات فارسی
مطالعات ادبیات فارسی

محورهای پژوهشی: ادبیات كلاسیك (غنایی، تعلیمی، عرفانی، حماسی)، ادبیات معاصر، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات عامه، ادبیات داستانی، تحقیقات ادبی خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، تصحیح متون ادبی. مدیر گروه: دکتر خدیجه حاجیان اعضای کارگروه: دکتر ناصر نیکوبخت، دکتر زهرا حیاتی، دکتر حسن ذوالفقاری

مطالعات نقدادبی وادبیات تطبیقی
مطالعات نقدادبی وادبیات تطبیقی

فعالیت در حوزه‌های نقد ادبی، ادبیات تطبیقی، جامعه‌شناسی ادبیات، نظریه‌های ادبی سبك‌شناسی.مدیر گروه: دکتر ابراهیم خدایاراعضای کارگروه: دکتر خلیل پروینی، دکتر حمیدرضا شعیری, دکتر حسن ذوالفقاری