ارتباط با ما


 

آدرس


خيابان كارگرشمالی، خیابان شهریور، خيابان سیندخت شمالی، درب جنوب دانشگاه تربیت مدرس
14115-334

تلفن


88630232 - 88630233

دورنگار


82884015

ایمیل


cpllr@modares.ac.ir

وب سایت


pllrc.modares.ac.ir