ساختار سازمانی


 

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

 

گروه های پژوهشی

پژوهشی مطالعات ادبیات فارسی

پژوهشی مطالعات نقد ادبی و ادبیات تطبیقی

مطالعات زبان فارسی

 

واحد پژوهشی

 

واحد اداری و مالی