حوزه ریاست


 
  • رئیس مرکز
  • ناصر نیکوبخت
  • سرپرست معاون پژوهشی
  • زهرا عباسی
  • مدیر گروه مطالعات ادبیات فارسی
  • خدیجه حاجیان
  • مدیر گروه مطالعات زبان فارسی
  • حیات عامری
  • مدیر گروه نقدادبی وادبیات تطبیقی
  • ابراهیم خدایار