دوشنبه 12 شهریور 1397 35150

ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی دکتری 1397 دانشگاه آغاز شد

ثبت نام غیر حضوری (اینترنتی) پذیرفته شدگان مقطع دکتری ورودی 1397 آغاز شد.

ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی دکتری 1397 دانشگاه آغاز شد

بنا به اعلام معاونت آموزشی دانشگاه؛ ثبت نام غير حضوری برای کليه پذیرفته شدگان الزامی است و در صورت عدم ثبت نام غير حضوری، ثبت نام حضوری، انتخاب واحد و امور مربوط به خوابگاه انجام نخواهد شد.
عمليات ثبت نام غير حضوری و انتخاب واحد و دیگرعمليات آموزشی دانشگاه از طریق سيستم جامع دانشگاهی گلستان به نشانی http://golestan.modares.ac.ir انجام می شود.
ثبت نام غير حضوری به معنای تکميل فرآیند ثبت نام نمی باشد و پذیرفته شدگان موظفند پس از تایيد مدارک بارگذاری شده در سيسیتم جامع گلستان (توسط کارشناسان ثبت نام دانشگاه )با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده برای ثبت نام حضوری) با در دست داشتن اصل و کپی مدارک اعلام شده در اطلاعيه شخصا به دانشکده مربوط یا محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه نمایند.
انتخاب واحد الکترونيکي از طريق سيستم گلستان پس از ثبت نام حضوری و دريافت كارت دانشجويي، قبل از شروع کلاسها می باشد.
پذیرفته شدگان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از زمان ثبت نام خود بر اساس رشته و مقطع تحصیلی می توانند به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://edu.modares.ac.ir مراجعه نمایند.