یکشنبه 6 مهر 1399 448

مرکز تربیت بدنی دانشگاه به عنوان مرکز برتر در اجرای طرح "پایش تندرستی دانشجویان" برگزیده شد

در اجرای طرح "پایش تندرستی دانشجویان" ورودی سال ۹۹-۱۳۹۸ ، مرکز تربیت بدنی دانشگاه در بین ۵ دانشگاه نمونه و برتر دانشگاههای سراسر کشور قرار گرفت.

مرکز تربیت بدنی دانشگاه به عنوان مرکز برتر در اجرای طرح

اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پس از بررسی دانشگاههای مجری طرح ملی و فراگیر "پایش تندرستی دانشجویان" ۵ دانشگاه: تربیت مدرس، مازندران، بیرجند، الزهراء و اصفهان را به عنوان دانشگاههای برتر کشور در اجرای طرح مذکور انتخاب کرد.
کیفیت ارزیابی وضعیت بدنی دانشجویان در ۳ بخش (تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی، ساختار قامتی و اسکلتی، آمادگی جسمانی)، رعایت برنامه زمانبندی و اجرای مناسب و یکسان برای دانشجویان دختر و پسر و کیفیت داده های ثبت شده از جمله شاخص های مورد نظر سازمان دانشجویان در انتخاب دانشگاه های برتر در اجرای طرح پایش تندرستی بود.
روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت را به حوزه معاونت دانشجویی بویژه؛ همکاران مرکز تربیت بدنی تبریک می گوید.