سه‌شنبه 18 شهریور 1399 1173

طرح پایش سلامت جسمی و روانشناختی دانشجویان

طرح پایش سلامت جسمی و روانشناختی دانشجویان شاغل به تحصیل در تمام مقاطع از ۱۵ شهریور تا ۱۵ آبان در سامانه کارنامه سلامت اجرا می شود.

طرح پایش سلامت جسمی و روانشناختی دانشجویان

مرکز مشاوره و مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به منظور بررسی و پیگیری وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشجویان و همچنین برنامه ریزی های دانشگاهی و ملی، ارزیابی سلامت دانشجویان را با رعایت تعهدات حرفه ای و به صورت کاملا محرمانه انجام می دهند.
بر این اساس تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل موظفند از ۱۵ شهریور تا ۱۵ آبان با مراجعه به لینک های ذیل نسبت به تکمیل پرسشنامه های مذکور اقدام نمایند.
سامانه کارنامه سلامت روان دانشجویان:
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
سامانه کارنامه سلامت جسمی دانشجویان:
https://portal.saorg.ir/physicalhealth