یکشنبه 15 تیر 1399 266

گزارش تخصصی شماره ۵۴ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، پنجاه و چهارمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

گزارش تخصصی شماره ۵۴

این گزارش با عنوان "ارزشیابی تحصیلی در آموزش های غیر حضوری شبکه ای" توسط دکتر غلامعلی منتظر استاد و طیبه گشول دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش ضمن بررسی شکل های مختلف ارزشیابی و راه های احراز اصالت در پدید آوری در آموزش از دور، بهترین راهکار پیشنهادی در بلند مدت را گرایش به شکل های نوین آموزش و تغییر رویکرد از آموزش به یادگیری می داند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"