شنبه 14 تیر 1399 451

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی فیزیک پزشکی منصوب و مدیران گروه های آموزشی بیوشیمی پزشکی و تربیت بدنی در سمت خود ابقا شدند.

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

بر اساس احکام صادره، دکتر منیژه مختاری با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی منصوب و دکتر عبدالامیر علامه با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه بیوشیمی پزشکی دانشکده علوم پزشکی و دکتر محمد احسانی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی در سمت خود ابقا شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر حسین رجبی مدیر پیشین گروه فیزیک پزشکی دانشگاه به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد