جمعه 9 خرداد 1399 269

انتشار بیست و نهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی، گزارش شماره 29 از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید ۱۹" را منتشر کرد.

انتشار بیست و نهمین گزارش تخصصی

بیست و نهمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان "توانبخشی از راه دور در پاندمی کووید 19" توسط دکتر صدیقه کهریزی و دکتر گیتی ترکمان از گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش ضمن بررسی بحث توانبخشی از راه دور و چالش های آن، راهکارهای کاربردی برای تداوم درمان های فیزیوتراپی از راه دور در شرایط پاندمی کووید 19 ارائه می دهد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"