سه‌شنبه 6 خرداد 1399 317

انتشار بیست و هشتمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی، گزارش شماره ۲۸ از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید ۱۹" را منتشر کرد.

انتشار بیست و هشتمین گزارش تخصصی

بیست و هشتمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان "بررسی گسترش جهش در ژنوم کرونا ویروس جدید" توسط دکتر حوریه سلیمانجاهی از گروه ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش با بیان این نکته که کرونا ویروس ها دارای بزرگ ترین ژنوم در میان تمام ویروس های RNA دار انسانی می باشند، گسترش جهش در ژنوم کرونا ویروس جدید را بررسی می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"