شنبه 3 خرداد 1399 339

انتشار گزارش تخصصی شماره ۲۸ "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی

در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، بیست و هشتمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

انتشار گزارش تخصصی شماره ۲۸

این گزارش با عنوان "توصیف ویروس کرونا با اعداد و ارقام" توسط دکتر سید شهریار عرب، دکتر جواد ظهیری و همکاری محمدامین ماه منظر و کریم رحیمیان (دانشجویان کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک) در گروه بیوفیزیک دانشکده علوم زیستی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
نویسندگان این گزارش معتقدند آنالیز ژنومیکس و پروتئومیکس این ویروس با تولید اطلاعات ژنوم بومی این بیماری در کشور، بستری فراهم می کند تا محققین ایرانی بتوانند در خصوص تشخیص بیماری، تولید دارو و واکسن پیشرو و خودکفا باشند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"