سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 675

انتصاب و ابقاء مدیران گروههای آموزشی

از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های آموزشی مهندسی صنایع و ژئوتکنیک منصوب و مدیر گروه آموزشی زمین شناسی مهندسی در سمت خود ابقاء شدند.

انتصاب و ابقاء مدیران گروههای آموزشی

بر اساس احکام صادره دکتر الهام یاوری به عنوان مدیر گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و دکتر علی اکبر گلشنی به عنوان مدیر گروه ژئوتکنیک (خاک و پی) دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب و دکتر علی ارومیه ای به عنوان مدیر گروه زمین شناسی مهندسی دانشکده علوم پایه در سمت خود ابقاء شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر سید کمال چهارسوقی مدیر پیشین گروه مهندسی صنایع و دکتر احمد علی فخیمی مدیر پیشین گروه ژئوتکنیک به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشکر کرد.