دوشنبه 13 آبان 1398 385

سومین کنگره مدیریت و رهبری اثر بخش در پرستاری برگزار می شود

سومین کنگره مدیریت و رهبری اثر بخش در پرستاری با همکاری گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان آتیه 19تا 21 آذرماه در بیمارستان آتیه برگزار می شود.

سومین کنگره مدیریت و رهبری اثر بخش در پرستاری برگزار می شود

ارتباطات فردی، بین فردی، سازمانی، حرفه ای، صلاحیت های مدیران در ارتباطات، رهبری، مذاکره: تکنیک ها و مهارت ها، هوش هیجانی، قاطعیت، مدیریت هیجانات، مدیریت تضاد، خط مشی گذاری های اخلاقی، ارتباط سازمانی: رفتار شهروندی سازمانی، ارتباط شناسی در مدیریت پرستاری و سازمان های بهداشتی درمانی از محورهای این کنگره می باشد.
کلیه مقاطع و رشته های پرستاری، مدیران پرستاری، پرستاران بالینی، مدیران بیمارستانی(رشته های پرستاری)، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها(پرستاری) و مربیان پرستاری و مدیران پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان گروه‌های هدف در این کنگره می باشند.
مهلت ارسال مقاله تا 20 آبان ماه 98 می باشد و زمان اعلام پذیرش نیز 30 آبان 98 است.