یکشنبه 12 آبان 1398 1831

چاپ مقاله در مجله Science

مقاله علمی عضو هیأت علمی دانشگاه در پژوهش بین المللی "پراکنش جهانی کرم های خاکی" در مجله معتبر Scienceبه چاپ رسید.

چاپ مقاله در مجله Science

دکتر یحیی کوچ عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی در پژوهش بین المللی "پراکنش جهانی کرم های خاکی" که با مشارکت 141 محقق از 57 کشور جهان انجام شد، همکاری داشت و نتایج آن در قالب یک مقاله در مجله معتبر Science به چاپ رسید.

این مقاله که با عنوان “Global distribution of earthworm diversity” در مجله Science چاپ شد، به نتایج پژوهشی با محوریت مطالعه و بررسی پراکنش جهانی کرم های خاکی می پردازد و بیانگر اهمیت این موجودات به عنوان مهم ترین خرده ریز خواران در خاک و تأثیرات بسیار آنها بر حاصل خیزی خاک، سلامت و کیفیت رویشگاه است.
نتایج این بررسی حاکی است کرم های خاکی در بسیاری از خاک های سراسر جهان یافت می شوند. تعداد و تنوع کرم ها بر حسب مشخصات خاک و وضعیت آب و هوایی منطقه بسیار متفاوت است. وزن کل آن ها در شرایط مناسب بالغ بر جندین تن در هکتار بوده و حدود 50 تا 70 درصد وزن "توده زنده" خاک را تشکیل می دهند.
دکتر کوج به عنوان یکی از نویسندگان این مقاله اشاره داشته که پیدایش کرم های خاکی روی کره زمین به حدود 600 میلیون سال پیش بر می گردد. کرم های خاکی متعلق به رده "کم تاران" از شاخه کرم های حلقوی می باشند که بیش از 8هزار گونه از 800 جنس دارند.
امروزه کرم های خاکی به عنوان یکی از مؤثرترین روش ها در خصوص زیست پالایی مناطق آلوده مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در واقع کاربرد کرم های خاکی در زیست پالایی با حادثه انفجار کارخانه مواد شیمیایی Seveso ایتالیا در سال 1976 و آلودگی وسیع منطقه با مواد خطرناک سمی مانند TCDD شکل عملیاتی به خود گرفت. در این حادثه همه جانوران منطقه به جز کرم های خاکی تلف شدند ولی کرم های خاکی TCDD موجود در خاک را خورده اما زنده ماندند. این پدیده یک الهام زیستی برای تولید فناوری کرم پالایی بود. در سال های اخیر تحقیقات انجام شده در اکثر کشورها برای شناسایی و سنتز ترکیبات زیستی فعال کرم های خاکی با کاربردهایی نظیر دارویی و آرایشی بهداشتی، آفت کش ها، ضد باکتری ها، انقلابی را در پژوهش و فناوری های مرتبط با کرم های خاکی ایجاد کرده است.
گفتنی است دکتر یحیی کوچ با زمینه تخصصی اکولوژی خاک، استادیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه بوده و چاپ بیش از 150 مقاله در مجلات ISI ( 22 مقاله در مجلات Q1 و 4 مقاله در JCR زیر 5 درصد) و علمی-پژوهشی را در کارنامه علمی خود دارد.