چهارشنبه 1 آبان 1398 963

انتصاب و ابقاء تعدادی از مدیران گروه های آموزشی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی فرآیند و هنرهای اسلامی (گرایش نگارگری) منصوب و مدیران گروه های آموزشی مهندسی آب و نقاشی در سمت خود ابقا شدند.

انتصاب و ابقاء تعدادی از مدیران گروه های آموزشی

بر اساس احکام صادره، دکتر رامین کریم زاده با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه فرآیند دانشکده مهندسی شیمی و دکتر محمد کاظم حسن وند با رتبه علمی دانشیار به عنوان سرپرست گروه هنرهای اسلامی گرایش نگارگری دانشکده هنر و معماری منصوب شدند. دکتر حسن وند همچنین در سمت خود به عنوان مدیر گروه نقاشی ابقا شد. دکتر فرزین نصیری با رتبه علمی استادیار نیز به عنوان سرپرست گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ابقا شد.
رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر سید سعید حسینی مدیر پیشین گروه فرآیند و دکتر مجتبی رفیعیان سرپرست پیشین گروه هنرهای اسلامی گرایش نگارگری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.