دوشنبه 29 مهر 1398 721

انتصاب های جدید درمرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه

با حکم رییس دانشگاه، مدیران دو گروه پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری منصوب شدند.

انتصاب های جدید درمرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه

بر اساس احکام صادره که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده است، دکتر بهروز خدارحمی استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پژوهشی مدیریت و اطلاعات و دکتر ابراهیم طلایی استادیار دانشکده علوم انسانی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پژوهشی برنامه ریزی و مدیریت مرکز مذکور منصوب شدند.
در بخشی از این احکام آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، مرکز و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.