دوشنبه 22 مهر 1398 1223

درخشش دانشگاه تربیت مدرس در جشنواره برترین‌های نانو کشور

در سیزدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو، دانشگاه تربیت مدرس در بخش مؤسسات پژوهشی برتر کشور به عنوان سوم دست یافت. همچنین دکتر علی مرسلی استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه در بخش محققان برتر رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

درخشش دانشگاه تربیت مدرس در جشنواره برترین‌های نانو کشور

در سیزدهمین جشنواره برترین های نانو که مهرماه جاری در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو کشور برگزار شد، از محققان، مؤسسات پژوهشی، واحدهای صنعتی، پژوهشگران جوان و طرح های نوآورانه برتر در این حوزه تقدیر شد.
بر این اساس دانشگاه تربیت مدرس در بخش مؤسسات پژوهشی برتر کشور پس از دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف به رتبه سوم دست یافت. همچنین دکتر علی مرسلی استاد گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه دانشگاه موفق شد در بخش محققان برتر رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد. دکتر مرسلی با فعالیت در حوزه تحقیقاتی "سنتز چارچوب‌های فلز آلی متخلخل این عنوان را کسب کرد.