یکشنبه 14 مهر 1398 574

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی بازرگانی، حقوق عمومی و مهندسی سازه منصوب و مدیر گروه مهندسی زلزله در سمت خود ابقا شدند.

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

بر اساس احکام صادره، دکتر فرشته منصوری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه بازرگانی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دکتر مرتضی شهبازی نیا با رتبه علمی دانشیار به عنوان سرپرست گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و دکتر عباسعلی تسنیمی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه مهندسی سازه و سرپرست گروه مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر اسداله کرد نائیج مدیر پیشین گروه بازرگانی و دکتر حمید محرمی مدیر پیشین گروه مهندسی سازه به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.