چهارشنبه 10 مهر 1398 788

فراخوان مناقصه عمومی تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس های کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه تربیت مدرس برای سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس مرکزی، دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، فراخوان عمومی داد.

فراخوان مناقصه عمومی تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس های کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به خدمات خود را به مدت یکسال از اول آذر سالجاری بمدت یکسال به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید.
این امور شامل سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي پرديس مرکزي دانشگاه واقع در تقاطع خيابان جلال‌آل‌احمد و دكتر چمران، سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي دانشكده كشاورزي واقع در پيكان شهر - بلوار پژوهش و سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریایی واقع در استان مازندران،شهرستان نور، خیابان امام خمینی، بلوار امام رضا خواهد بود.
واجدين شرايط مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد ارزيابي پيمانکاران و تحویل اسناد مذکور به همراه مدارک درخواستی (رزومه شرکت) از تاريخ انتشار آگهي به مدت یک هفته به آدرس : تهران، تقاطع جلال‌آل‌احمد و بزرگراه شهيد چمران، ساختمان مرکزی، مدیریت امورمالی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات) تلفن 82883265 مراجعه نمايند.
دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد. دانشگاه در رد يا قبول کليه پيشنهادها مختار است و هزينه آگهي نیز بر عهدة برنده مناقصه خواهد بود.