دوشنبه 8 مهر 1398 2047

رتبه نخست دانشگاه در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پروپوزال

از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه ها، رساله ها، و پیشنهاده ها ( پروپوزال ها) در 6 ماهة دوم سال 1397 اعلام شدند.

رتبه نخست دانشگاه در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پروپوزال

بر اساس اعلام ایرانداک، دانشگاه تربیت مدرس در 6 ماه دوم سال 97 در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله، و پیشنهاده رتبه اول ثبت پارسا با یک هزار و چهار پارسای ثبت شده، را در میان دانشگاه های منطقه یک به خود اختصاص داده است. دانشگاه پیام نور استان تهران و دانشگاه علامه طباطبایی نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. همچنین دانشگاه تربیت مدرس در ثبت پیشنهاده (پروپوزال) نیز رتبه دوم را از آن خود کرد و با ثبت یک هزار و 226 پروپوزال پس از دانشگاه شهید بهشتی در میان دانشگاه های برگزیده وزارت علوم قرار دارد.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بر پایة قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی (مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی) همة دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور را موظف کرده تمام متن پیشنهاده ها (پروپوزال ها(، پایان نامه ها، و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را در سامانه های ایرانداک همانندجویی و ثبت کنند.
برای انجام این قانون، ایرانداک سامانة همانندجو را در نشانیTIK.IRANDOC.AC.IR با پشتوانة تمام متن صدها هزار پایان نامه و رساله در دسترس همة دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور گذارده است که اکنون 53 هزار دانشجو و بیش از 31 هزار استاد در آن عضو هستند. افزون بر این، ایرانداک سامانة ملی ثبت پایان نامه، رساله، و پیشنهاده را در نشانیSABT.IRANDOC.AC.IR راه اندازی کرده است که 359 مؤسسه در 6 ماهة دوم سال 1397 با آن همکاری داشته اند و 35 هزار و 626 پارسا (پایان نامه و رساله) و 19 هزار و 945 پیشنهاده (پروپوزال) را در سامانه ثبت کرده اند.
سامانة ملی ثبت پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله ها از آبان 1397 پذیرای ثبت برخط نسخة الکترونیکی پایان نامه ها و رساله های دانش آموختگان ایرانی بیرون از کشور شد. این مدارک پس از کنترل ایرانداک و تأیید سازمان، ثبت می شوند. در این بازة زمانی 247 پارسا در این سامانه ثبت شده اند.