شنبه 16 شهریور 1398 654

معاون پژوهشی، پژوهشکده فناوری اطلاعات منصوب شد

با حکم رییس دانشگاه، دکتر فواد قادری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به سمت معاون پژوهشی، پژوهشکده فناوری اطلاعات منصوب شد.

معاون پژوهشی، پژوهشکده فناوری اطلاعات منصوب شد

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون پژوهشی، پژوهشکده فناوری اطلاعات منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در فضای صمیمی و پر امید در ارتقای علمی و تحقق اهداف پژوهشکده و دانشگاه، موفق و مؤید باشید.