شنبه 16 شهریور 1398 1436

تصاویر تابستانه دانشگاه

عکس ها و منظره های فصول مختلف در دانشگاه بسیار دیدنی است. خالق زیبایی ها در فصول مختلف، صحنه های جذابی را خلق می کند تا دیدن آنها برای بیشتر افراد لذت بخش باشد.

وجود بوستان های مختلف در دانشگاه باعث پیدایش صحنه های بسیار دیدنی در این محیط علمی شده است. این دسته از زیبایی ها تصاویر چشم توازی است که تماشای آنها، انرژی مثبت به بینندگان انتقال می دهد. واپسین روزهای تابستان 1398 را از دریچه دوربین روابط عمومی دانشگاه تماشا کنید.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

دشت هایی چه فراخ
کوه هایی چه بلند
در گلستانه چه بوی علفی می آمد؟
من دراین آبادی پی چیزی می گشتم
پی خوابی شاید
پی نوری ‚ ریگی ‚ لبخندی
پشت تبریزی ها

غفلت پاکی بود که صدایم می زد
پای نی زاری ماندم باد می آمد گوش دادم
چه کسی با من حرف می زد ؟
سوسماری لغزید
راه افتادم
یونجه زاری سر راه
بعد جالیز خیار ‚ بوته های گل رنگ
و فراموشی خاک
لب آبی
گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب

من چه سبزم امروز
و چه اندازه تنم هوشیار است
نکند اندوهی ‚ سر رسد از پس کوه

چه کسی پشت درختان است ؟
هیچ می چرد گاوی در کرد
ظهر تابستان است
سایه ها می دانند که چه تابستانی است
سایه هایی بی لک
گوشه ای روشن و پاک
کودکان احساس! جای بازی اینجاست

زندگی خالی نیست
مهربانی هست سیب هست ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت بروم تا سر کوه
دورها آوایی است که مرا می خواند