دوشنبه 11 شهریور 1398 1275

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مکانیک سنگ و ژنتیک و به نژادی گیاهی منصوب و مدیر گروه آموزشی زبانشناسی در سمت خود ابقا شدند.

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

بر اساس احکام صادره، دکتر حمیدرضا نجاتی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مکانیک سنگ دانشکده فنی و مهندسی و دکتر احمد معینی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی منصوب و دکتر ارسلان گلفام با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه زبانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر کامران گشتاسبی مدیر پیشین گروه مکانیک سنگ و دکتر قاسم کریم زاده مدیر پیشین گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.