سه‌شنبه 22 مرداد 1398 921

کمبود بودجه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه را تعطیل می کند

معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه گفت: از بودجه سال 98 دانشگاه تنها 35 درصد اختصاص دادند که تاکنون 24 درصد از آن از سوی خزانه واریز شده است.

کمبود بودجه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه را تعطیل می کند

معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه گفت: از بودجه سال 98 دانشگاه تنها 35 درصد اختصاص دادند که تاکنون 24 درصد از آن از سوی خزانه واریز شده است.
دکتر سید مهدی موسوی در گفتگویی با اشاره به کمبود اعتبارات دانشگاه و کاهش سرعت فعالیت‌های علمی گفت: بودجه ای که به دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهند تنها برای حقوق و مزایای کارکنان استفاده می‌شود، در واقع می توان گفت با توجه به افزایش دستمزد رشد اعتبارات ما منفی است؛ چرا که تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها که متولی فعالیت های علمی و پژوهشی کشور هستند باید با نگاه متفاوت و ویژه ای در اعتبارات در نظر گرفته شود. متاسفانه امسال هم مانند سال گذشته درصد اختصاص داده شده تا مبلغ واریزی فاصله زیادی دارد
که دانشگاه را با مشکل جدی روبرو می کند.
وی افزود: کم بودن اعتبارات دانشگاه ها سفرهای مطالعاتی اعضای هیات علمی و تجهیز خوابگاه ها و همچنین تغذیه دانشجویی را با مشکل زیادی رو به رو می کند در واقع باید به این نکته اشاره کرد که به طور متوسط 80در صد بودجه صرف مسائل دانشجویی می شود.
موسوی کوه پر تصریح کرد: باید دولت و خزانه داری کشور توجه بیشتری در اعتبار بودجه ای دانشگاه ها داشته باشد به طور مثال عمده خوابگاه های ما استیجاری بوده که در حال حاضر 6 ماه است اجاره خوابگاه ها را پرداخت نکرده ایم یا اینکه نزدیک به 4 ماه می شود که هزینه غذای دانشجویان را به پیمانکار نداده ایم.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه گفت: دانشگاه شرایط اقتصادی کشور را درک می کند اما باید توجه داشت دانشگاهیان برای تفکر و ارائه راهکار دررفع موضوعات مختلف کشور به آرامش نیاز دارند در حالی که بیشتر وقت دانشگاه صرف تامین هزینه های جاری می شود.
وی در پایان گفت: با گذشت 6 ماه از سال هنوز 60 میلیارد از بودجه دانشگاه پرداخت نشده است.