شنبه 12 مرداد 1398 683

معاون اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد

با حکم رییس دانشگاه، دکتر بهروز ربیع اشکیکی به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد.

معاون اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد

با حکم رییس دانشگاه، دکتر بهروز ربیع اشکیکی به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون آاداری و مالی دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و مدیریت جهادی در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده زیر نظر رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی موفق و مؤید باشید.
همچنين دکتر احمدی در نامه اي جداگانه از دکتر مهدی وفاخواه به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی سمت معاونت آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تقدیر و تشكر كرد.