دوشنبه 31 تیر 1398 1391

انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی زراعت، ریاضی محض و انرژی های نو دانشگاه منصوب شدند.

انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

بر اساس احکام صادره، دکتر علی مختصی بیدگلی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دکتر عباس حیدری با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی و دکترحسین غریبی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه انرژی های نو دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای دانشگاه منصوب شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی مدیر پیشین گروه زراعت و دکتر خسرو تاج بخش مدیر پیشین گروه ریاضی محض به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.