شنبه 15 تیر 1398 570

انتصاب دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پایه

دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پایه را منصوب کرد.

انتصاب دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پایه

بر این اساس دکتر سهیلا جوادیان به عنوان دبیر و عضو شورا و دکتر غلامرضا شعاعی و دکتر احمد مشاعی به عنوان اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده علوم پایه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید.