شنبه 15 تیر 1398 524

دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم ریاضی منصوب شدند

دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم ریاضی را منصوب کرد.

دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم ریاضی منصوب شدند

بر این اساس دکتر تابان باغفلکی به عنوان دبیر و عضو شورا و دکتر سید محمد باقر کاشانی، دکتر سید مسعود امینی و دکتر سید محمد حسینی به عنوان اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده علوم ریاضی منصوب شدند.
در بخشی از این احکام آمده است:امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه و اولویت های اصلی آن (سرآمدی همه جانبه در کیفیت، خوداتکایی و پایداری، برونگرایی و حضور فعال بین المللی، تعامل شبکه ای م میان رشته ای) در جهت توسعه و ارتقاء آموزشی و پژوهشی و نوآوری در دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید.