شنبه 1 تیر 1398 1784

دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره یادگیری عمیق

دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره یادگیری عمیق

دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره یادگیری عمیق