چهارشنبه 29 خرداد 1398 724

انتصاب رییس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی عمرا ن و محیط زیست

دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، رییس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست را منصوب و ابقاءکرد.

بر این اساس دکتر امیررضا ممدوحی به عنوان رییس و عضو شورای نظارت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب و دکتر عباسعلی تسنیمی به عنوان دبیر شورای مذکور ابقاء شد.
دکتر احمدی همچنین طی احکامی دکتر محمود صفارزاده و دکتر مسعود سلطانی محمدی را به عنوان اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب و دکتر علی اکبر آقا کوچک و دکتر علی کمک پناه را در سمت عضو شورای مذکور ابقاء کرد.
در بخشی از این احکام آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر ابوالفضل حسنی، دکتر علی اکبر صالحی و دکتر ناصر خاجی اعضای پیشین شورای نظارت دانشکده مذکور تقدیر و تشکر کرد.