چهارشنبه 29 خرداد 1398 1359

دانشگاه تربیت مدرس اولین دانشگاه دریافت کننده گواهینامه بهداشتی HACCP

دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اولین دانشگاه کشور موفق شد برای آشپزخانه پردیس مرکزی خود گواهینامه بهداشتی HACCP دریافت کند.

دانشگاه تربیت مدرس اولین دانشگاه دریافت کننده گواهینامه بهداشتی HACCP

دانشگاه تربیت مدرس اولین دانشگاه در میان دانشگاههای گشور است که موفق به دریافت گواهینامه بهداشتی HACCP شده است. این موفقیت حاصل تلاش تیمی کارشناسان مرکز بهداشت و درمان، اداره تغذیه معاونت دانشجویی دانشگاه در طی دو سال گذشته می باشد.