دوشنبه 27 خرداد 1398 614

انتصاب سردبیر جدید مجله دانشکده علوم پزشکی

دکتر عباس صاحبقدم لطفی، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به ‌عنوان سردبیر فصلنامه " Molecular & Biochemical Diagnosis" منصوب شد.

انتصاب سردبیر جدید مجله دانشکده علوم پزشکی

در حکم دکتر صاحبقدم که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: " بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم پزشکی و به استناد مادۀ 10 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 6 ماه به‌ عنوان سردبیر فصلنامه Molecular & Biochemical Diagnosis" منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.