دوشنبه 27 خرداد 1398 1659

برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی سال 1398

مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی سال 98 دانشگاه در 123 رشته /گرایش دارای ظرفیت پذیرش دانشجو از 25 خرداد ماه آغاز شده و تا 4 تیرماه ادامه دارد.

برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی سال 1398

دکتر بیژن هاشمی مدیر همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه در گفتگویی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون دکتری دانشگاه اظهار داشت: در مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است بیش از 58 هزار داوطلب برای 518 ظرفیت پذیرش دانشگاه (شامل 438 ظرفیت روزانه و 80 ظرفیت نوبت دوم) به دانشگاه معرفی شدند که از این تعداد، 6032 داوطلب براساس حد نصاب مرحله نخست، مجاز به شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری دانشگاه شدند. این تعداد داوطلب اولیه متقاضی تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس، حاکی از جاذبه و مقبولیت دانشگاه در بین داوطلبان ادامه تحصیل در دوره های دکتری تخصصی دارد.
هاشمی خاطرنشان کرد: در سالجاری دانشکده مدیریت و اقتصاد دارای بیشترین تعداد متقاضی در بین دانشکده های دانشگاه بوده است.
وی افزود: مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی توسط هیاتی منتخب از اعضای هیات علمی و مدیران گروه ها آموزشی تحت نظارت معاون آموزشی دانشکده و مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه در 123 رشته – گرایش برگزار می شود. در این مرحله ارزیابی داوطلبان بر اساس سوابق آموزشی، پژوهشی، جوایز،اختراعات و طرح های تحقیقاتی و ... (به میزان 40 درصد) و مصاحبه علمی حضوری (به میزان 60 درصد) توسط اعضای هیات علمی منتخب انجام می شود. در نهایت پذیرش داوطلبان برمبنای ضریب وزنی 50 درصد از نمره مرحله اول آزمون کتبی سازمان سنجش آموزش کشور و 50 درصد مرحله دوم بررسی سوابق علمی و مصاحبه حضوری داوطلبان انجام خواهد شد.
مدیر همکاری های آموزشی و آزمون با اشاره به زمان اعلام نتایج گفت: نتایج مرحله دوم داوطلبان (بررسی سوابق علمی و مصاحبه حضوری) اواسط تیرماه به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام و نتایج نهایی آنان بر اساس نمره نهایی داوطلبان، حد نصاب دانشگاه و اولویت انتخابی داوطلبان در اوایل شهریور ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور به داوطلبان و دانشگاه اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: بررسی سوابق علمی و مصاحبه دکتری برای دو گروه از داوطلبان (شامل افراد معرفی شده از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی و نیز داوطلبان استعدادهای درخشان) انجام می شود.
هاشمی افزود: تعداد داوطلبان متقاضی پذیرش از طریق استعدادهای درخشان در دانشگاه 428 نفر برای 15 دانشکده بوده است که 210 نفر از آنان، حائز شرایط اولیه پذیرش برای شرکت در جلسه مصاحبه بوده و باتوجه به تعداد رشته ها و داوطلبان واجد شرایط، دانشکده هنر و معماری دارای بیشترین متقاضی پذیرش از طریق استعدادهای درخشان را دارا می باشد. تعداد داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش از طریق استعدادهای درخشان در دوره های دکتری تخصصی سال جاری دانشگاه دارای رشد 100 درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.
مدیر همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه در عین حال یادآور شد: بررسی سوابق علمی و مصاحبه این داوطلبان همزمان با سایر داوطلبان دوره های دکتری تخصصی دانشگاه بر اساس آیین نامه اختصاصی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مصوب شورای دانشگاه انجام می شود و ارزیابی این داوطلبان براساس 40 درصد امتیاز سوابق پژوهشی، 30 درصد سوابق آموزشی و 30 درصد مصاحبه علمی حضوری صورت می پذیرد و داوطلبان واجد شرایط در این سهمیه در سقف ظرفیت مربوط در صورت کسب حداقل 60 امتیاز از مجموع امتیازات فوق و تایید گروه آموزشی، معاون آموزشی دانشکده و موافقت معاون آموزشی دانشگاه و تایید نهایی سنجش آموزش کشور در دانشگاه پذیرفته خواهند شد.