یکشنبه 26 خرداد 1398 636

گفتگو با معاون آموزشی دانشگاه پیرامون تشکیل کمیته ها و شوراهای جدید در حوزه معاونت آموزشی

معاون آموزشی دانشگاه، تشکیل شورای آموزشی دانشکده های مادر را در جهت تفویض اختیار به دانشکده ها و تسهیل در امور و افزایش سرعت کارها، بسیار مهم ارزیابی کرد.

گفتگو با معاون آموزشی دانشگاه پیرامون تشکیل کمیته ها و شوراهای جدید در حوزه معاونت آموزشی

دکتر کلباسی در گفتگویی در خصوص تشکیل کمیته ها و شوراهای جدید در حوزه معاونت آموزشی توضیح داد و گفت: مهمترین شورایی که در این حوزه تشکیل شد، شورای معین آموزشی بود. ما در دانشگاه 17 دانشکده داریم و باید هم افزایی آنها را بیشتر کنیم و در این شورا دانشکده های هم سنخ کنار هم قرار گرفتند و از هر دانشکده یک نفر نماینده مشخص شد و یک نفر به عنوان رییس یا دبیر، شورا را هدایت می کند. در این شورا بحث تفویض اختیار به دانشکده ها که از سیاست های مهم ما هست را به طور جدی پیگیری می کنیم و امور آموزشی دانشکده ها را به خودشان واگذار کردیم وکارهای آموزشی و اموری که با هماهنگی معاونت آموزشی باید تصمیم گیری شود نیز با هماهنگی شوراها صورت می گیرد که سرعت عمل کارها را بسیار افزایش داده است.
وی افزود: کارگروه بعدی که تشکیل دادیم کارگروه جذب نخبگان و اساتید وابسته است که مسیر جذب را تسهیل نموده و از دی ماه سال 1397 ایجاد شده است. تاکنون 22 پرونده در این کارگروه بررسی و تصمیم گیری شده است و در واقع این کارگروه رابط خوبی بین معاونت آموزشی و کمیته جذب دانشگاه است تا افراد نخبه (چه در داخل و چه در خارج ) را به شورای جذب دانشگاه هدایت نماید.
معاون آموزشی دانشگاه اظهار داشت: شواری بعدی شورای سیاست گذاری و اعطای بورس دانشجویان بین الملل است که از ماموریت های شورا این است که در حوزه بین الملل به ارتقای تراز دانشگاه کمک نماید. پذیرش دانشجویان، تسهیلات بورسیه ها، ارتباط با دانشگاه های بیرون از جمله اموری است که در این شورا سیاست گذاری می شود و در حوزه های مختلف دانشگاه اجرایی می گردد.
از دیگر اقدامات، تشکیل کمیته ارتقای سطح درآمدزایی، کاهش هزینه و توسعه پایدار است که در معاونت آموزشی نیز شکل گرفته است. حوزه معاونت آموزشی مهمترین حوزه برای کسب درآمد قابل هزینه کرد است و این کمیته در ارتقاء درآمدهای آموزشی دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. در این راستا تاکنون 15 مسیر متفاوت آموزشی برای کسب درآمد، مطالعه و شناسایی شده است.