شنبه 25 خرداد 1398 1126

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه زیست فناوری منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر صادق باباشاه به سمت سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه زیست فناوری منصوب شد.

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه زیست فناوری منصوب شد

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به مراتب علمی، تعهد و شایستگی جنابعالی به سمت سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه زیست فناوری منصوب می شوید.
اميد است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردي دانشگاه با تدبير و عزم قوی و استفاده از توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در جهت توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و مشاوره ای و ارتقای علمی و معنوی مرکز و ایفای وظایف تعیین شده موفق و مؤيد باشيد.