متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدکاظم پارساپور، گروه جنگل

خلاصه خبر: "پویایی تنوع کاتا بولیک میکروبی در ارتباط با اجزای ناپایدار ماده آلی خاک توده های جنگلی دست کاشت تثبیت کننده و غیر تثبیت کننده ازت"

 • عنوان: "پویایی تنوع کاتا بولیک میکروبی در ارتباط با اجزای ناپایدار ماده آلی خاک توده های جنگلی دست کاشت تثبیت کننده و غیر تثبیت کننده ازت"
 • ارائه‌کننده: آقای محمدکاظم پارساپور
 • استاد راهنمای اول: دکتریحیی کوچ
 • استاد ناظر داخلی اول: دکترمسعود طبری
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکترمسلم اکبری نیا
 • استاد ناظر خارجی اول: دکترسیدمحمد حجتی
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکترحمید جلیلوند
 • استاد مشاور اول: دکترسیدمحسن حسینی
 • استاد مشاور دوم: دکترسیدجلیل علوی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکترامید اسماعیل زاده
 • مکان: سالن دفاع (کاخ)
 • تاریخ: 24/4/98
 • ساعت: 10 صبح

24 تیر 1398 / تعداد نمایش : 302