ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 مهندسی آب و خاک آبخیزداری صادق بور 011-44998061
2 آزمایشگاه تحلیل مکانی و داده‌پردازی آبخیزداری فاطمه قنبری 011-44998063
3 شبیه‌ساز باران و فرسایش آبخیزداری نگار حسن زاده 011-44998069
4 آزمایشگاه اسکن سه‌بعدی آبخیزداری فاطمه قنبری 011-44998063
5 کیفیت علوفه مرتعداری گلسا رحمتی 011-44998089
6 بیوتکنولوژی مرتع مرتعداری گلسا رحمتی 011-44999089
7 اکوفیزیولوژی گیاهی مرتعداری گلسا رحمتی 011-44999089
8 گیاهان داروئی مرتعداری گلسا رحمتی 011-44998105
9 مطالعات بذر مرتعداری گلسا حمتی 011-44998089
10 گلخانه مرتعداری گلسا رحمتی 011-44998089
11 بیولوژی خاک مرتعداری گلسا رحمتی 011-44998089
12 ایستگاه تغییرات آب و هوا مرتعداری گلسا رحمتی 01144998089
13 تحقیقات میدانی فیزیک دریا فرج اله مهدی پور 011-44998158
14 دینامیک شاره های ژئوفیزیکی فیزیک دریا شهناز کالجی 011-44998158
15 فیزیک دریا فیزیک دریا شهناز کالجی 011-44998158
16 آزمایشگاه مولد موج فیزیک دریا شهناز کالجی 011-44998158
17 مدل سازی عددی و محاسبات پیشرفته فیزیک دریا شهناز کالجی 011-44998158
18 نانوبیوتکنولوژی محیط زیست منظر حقدوست 011-44998090
19 آزمایشگاه محیط زیست محیط زیست منظر حقدوست 011-44998205
20 بوم شناسی مولکولی وتنوع زیستی محیط زیست منظر حقدوست 011-44998093
21 آنالیز دستگاهی محیط زیست منظر حقدوست-شهناز کالجی 011-44998097
22 تجزیه و تحلیل آلودگی های آلی و معدنی محیط زیست منظر حقدوست 01144998091
23 اتاق میکروسکوپ زیست‌شناسی دریا سید مصطفی حسینی 011-44998159
24 آزمایشگاه کشت سلول زیست‌شناسی دریا سید مصطفی حسینی 011-44998157
25 آزمایشگاه کشت جلبک زیست‌شناسی دریا سید مصطفی حسینی- مرتضی کمالی 011-44998157
26 کلکسیون جانوران آبزی زیست‌شناسی دریا سید مصطفی حسینی 011-44998157
27 اکولوژی کارکردی آبزیان زیست‌شناسی دریا سید مصطفی حسینی 011-44998159
28 آزمایشگاه میکروبیولوژی زیست‌شناسی دریا حسین نورانی-سید مصطفی حسینی-مرتضی کمالی 011-44998157
29 آزمایشگاه پروتئین و آنزیم تکثیر و پرورش آبزیان مرتضی کمالی 011-44998157
30 آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان مرتضی کمالی 011-44998157
31 آزمایشگاه هیدروبیولوژی تکثیر و پرورش آبزیان مرتضی کمالی-سید مصطفی حسینی 011-44998157
32 آزمایشگاه بهداشت و بیماری آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان مرتضی کمالی 011-44998157
33 آزمایشگاه فیزیولوژی آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان مرتضی کمالی 011-44998157
34 کارگاه غذاسازی آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان مرتضی کمالی 011-44998160
35 کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان مرتضی کمالی 011-44998160
36 آزمایشگاه فناوری نانو فرآوری محصولات شیلاتی حسین نورانی 011-44998161
37 آزمایشگاه زیست فناوری و ترکیبات زیست فعال فرآوری محصولات شیلاتی حسین نورانی 011-44998161
38 آزمایشگاه بهداشت و میکروبیولوژی فرآورده های شیلاتی فرآوری محصولات شیلاتی حسین نورانی 011-44998161
39 آزمایشگاه فرآوری آبزیان فرآوری محصولات شیلاتی حسین نورانی 011-44998161
40 آزمایشگاه عمومی فرآوری محصولات شیلاتی مرتضی کمالی-سید مصطفی حسینی- حسین نورانی 011-44998157
41 اتاق نگهداری مواد فرآوری محصولات شیلاتی 011-44999157
42 کارگاه محصولات چوبی و نجاری علوم و صنایع چوب و کاغذ سیدبهزاد حسینی 011-44998226
43 آزمایشگاه فیزیک و مکانیک فرآورده های لیگنوسلولزی علوم و صنایع چوب و کاغذ حمیدرضا توکلی 01144998095
44 آزمایشگاه فرآوری شیمیایی مواد لیگنوسلولزی علوم و صنایع چوب و کاغذ حمیدرضا توکلی 01144998095
45 آزمایشگاه فناوری تولید کاغذ علوم و صنایع چوب و کاغذ سیدبهزاد حسینی 011-44998226
46 آزمایشگاه اوراق فشرده چوبی علوم و صنایع چوب و کاغذ سیدبهزاد حسینی 011-44998226
47 گلخانه مطالعه بانک بذر خاک جنگلداری منوچهر نائیجی 011-44998092
48 آزمایشگاه مطالعات بذر جنگلداری منوچهر نائیجی 011-44998082
49 اکو انفورماتیک جنگلداری منوچهر نائیجی 011-44998103
50 گلخانه مطالعه نهال های جنگلی جنگلداری منوچهر نائیجی 011-44998092
51 جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر مسلم اکبری نیا جنگلداری مهران قزوینی 011-52172908
52 اکولوژی و فیزیولوژی جنگل جنگلداری منوچهر نائیجی 011-44998092
53 بوم شناسی مولکولی و تنوع زیستی جنگلداری منوچهر نائیجی 01144998083