# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 علوم و مهندسی آبخیز(2 گرایش) آبخیزداری دکتری
2 علوم و مهندسی جنگل (3 گرایش) جنگلداری دکتری
3 علوم و مهندسی شیلات-گرایش فرآوری محصولات شیلاتی فرآوری محصولات شیلاتی دکتری
4 علوم و مهندسی شیلات-گرایش تکثیر و پرورش آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان دکتری
5 علوم و مهندسی محیط زیست محیط زیست دکتری
6 زیست شناسی دریا- گرایش جانوران دریایی زیست‌شناسی دریا دکتری
7 علوم و مهندسی مرتع مرتعداری دکتری
8 علوم و مهندسی آبخیز(4 گرایش) آبخیزداری کارشناسی ارشد
9 علوم و مهندسی جنگل (3 گرایش) جنگلداری کارشناسی ارشد
10 زیست شناسی دریا- زیست فناوری دریا زیست‌شناسی دریا کارشناسی ارشد
11 علوم و مهندسی شیلات-گرایش فرآوری محصولات شیلاتی فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی ارشد
12 علوم و مهندسی محیط زیست (3گرایش) محیط زیست کارشناسی ارشد
13 علوم و مهندسی مرتع (3گرایش) مرتعداری کارشناسی ارشد
14 زیست شناسی دریا - جانوران دریا زیست‌شناسی دریا کارشناسی ارشد
15 اقیانوس شناسی فیزیکی (فیزیک دریا) فیزیک دریا کارشناسی ارشد
16 گرایش صنایع سلولزی دانشگاه تربیت مدرس علوم و صنایع چوب و کاغذ کارشناسی ارشد
17 علوم و مهندسی شیلات-گرایش تکثیر و پرورش آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ارشد
18 سرفصل وزارتی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی علوم و صنایع چوب و کاغذ دکتری
19 سرفصل وزارتی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی علوم و صنایع چوب و کاغذ کارشناسی ارشد
20 گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی دانشگاه تربیت مدرس علوم و صنایع چوب و کاغذ دکتری
21 گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی دانشگاه تربیت مدرس علوم و صنایع چوب و کاغذ کارشناسی ارشد
22 گرایش صنایع سلولزی دانشگاه تربیت مدرس علوم و صنایع چوب و کاغذ دکتری