ارتباط با ما


 

آدرس


مازندران، شهرستان نور، خيابان امام خمينی، بلوار امام رضا، دانشكده منابع طبيعی و علوم دريايی
46414-356

تلفن


01144999000-9003

دورنگار


011-44553499

ایمیل


NRMS@modares.ac.ir

وب سایت


nat.modares.ac.ir