تلفن

01144998000-8003

دورنگار

011-44553499

ایمیل

NRMS@modares.ac.ir

آدرس

مازندران، شهرستان نور، خیابان امام خمینی، بلوار امام رضا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
46414-356