دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

 

گروه های آموزشی

جنگلداری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

آبخیزداری

مرتعداری

محیط زیست

فرآوری محصولات شیلاتی

تکثیر و پرورش آبزیان

زیست شناسی دریا

فیزیک دریا

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره پژوهش

کتابخانه

 

معاون آموزشی و دانشجویی

اداره آموزش

اداره امور دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری

اداره فنی و عمرانی