جدیدترین اخبار
گروه "مطالعات و مشاوره علم اطلاعات و دانش شناسی" برگزار کرد.
از سری سلسله نشست های تحول دیجیتال در صنایع، نشست سوم با عنوان استراتژی تحول دیجیتال؛ چیستی و چرایی؟ برگزار گردید. 29آبان1400
هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
پنجمین پیش نشست هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت به حضور دو نفر از اساتید خارجی مدیریت بصورت مجازی برگزار گردید. 29آبان1400
به مناسبت روز جهانی میراث دیداری شنیداری (27 اکتبر)
نشست از مدیریت داده تا مدیریت دانش در آرشیوهای دیداری شنیداری توسط گروه مشاوره مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی مرکز مطالعات مدیریت برگزار می گردد. 3آبان1400