ساختار سازمانی


 

دانشکده علوم پزشکی

 

گروه های آموزشی

علوم تشریح

بیوشیمی پزشکی

فیزیک پزشکی

فیزیولوژی

ایمنی شناسی

خون شناسی

انگل شناسی

باکتری شناسی

قارچ شناسی

حشره شناسی پزشکی

ویروس شناسی

سم شناسی

آموزش پرستاری

بهداشت باروری و مامایی

فیزیوتراپی

بیوتکنولوژی پزشکی

ژنتیک پزشکی

آمار زیستی

آموزش بهداشت

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

انفورماتیک پزشکی

 

معاون پژوهشی و فناوری

آزمایشگاه عمومی

مرکز تولید و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزشی و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری