متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شروین آزادی، گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: شبیه سازی عملکرد چرخ مبدل حرارتی

  • عنوان: شبیه سازی عملکرد چرخ مبدل حرارتی
  • ارائه‌کننده: آقای شروین آزادی
  • استاد راهنما: دکتر هادی پاسدار شهری
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محمد مهدی هیهات
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر پوریا احمدی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد مهدی هیهات
  • مکان: سالن 351
  • تاریخ: 98/06/17
  • ساعت: 11:00

چکیده: در یک چرخ مبدل حرارتی، جریان هوای گرم از درون مبدل حرارتی عبور کرده و گرما به بدنه‌مبدل حرارتی انتقال می‌یابد. با چرخش چرخ، بعد از گذشت مدت زمان معین (سیکل جریان گرم) با عبور جریان سرد از بدنه‌مبدل حرارتی، گرمای ذخیره شده در آن به جریان سرد منتقل می‌شود. در این پایان‌نامه یک نمونه چرخ مبدل حرارتی از نوع چرخ مبدل حرارتی محسوس به صورت یک بعدی و غیردائم با استفاده از روش عددی اختلاف محدود بر پایه برنامه نویسی به زبان فرترن مدلسازی شده‌ است. معادلات حاکم شامل معادلات بقای انرژی در جریان هوا و در بدنه‌مبدل حرارتی گسسته شده و با روشهای عددی به صورت کوپل حل شده است. نتایج عددی بدست آمده نشان داد که بعد از گذشت حدود سی تا چهل سیکل، چرخ به شرایط کاری پایدار میرسد و راندمان چرخ مقداری ثابت می‌شود و در این حالت توزیع دما هم برای جریان هوا و هم برای بدنه مبدل حرارتی دارای توزیع تقریبا خطی میباشد. توزیع دما در راستای چرخ در زمانها و مکانهای مختلف تا رسیدن به حالت پایا مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی اثر پارامترهای مختلف چرخ حرارتی بر راندمان چرخ با استفاده از مدل عددی توسعه یافته انجام شد. نتایج عددی نشان داد که راندمان محسوس چرخ را میتوان با کاهش دبی حجمی، کاهش میزان تخلخل بدنه مبدل حرارتی، افزایش تعداد واحد انتقال (NTU) افزایش داد.
کلمات کلیدی:چرخ مبدل حرارتی، چرخ حرارتی محسوس، حل عددی، غیر‌دائم

16 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 339