محمود شهروسوند

محمود شهروسوند

رییس اداره پژوهش دانشکده
4723
shahrous@modares.ac.ir
قاسم فرهادی‌منش

قاسم فرهادی‌منش

رئیس اداره آموزش
4275
ghfm@modares.ac.ir
راضیه فتحی جلال

راضیه فتحی جلال

رییس امور اداری دانشکده
4276
محسن آقاکثیری
محسن آقاکثیری

کارشناس رایانه

82884728
kasiri@modares.ac.ir
گلزار بوطه چالی
گلزار بوطه چالی

کارشناس پژوهش

82884278
booteh@modares.ac.ir
مسلم حسین‌پور
مسلم حسین‌پور

مسئول دفتر ریاست دانشکده

82884282
احمد  حمیدی
احمد حمیدی

کارشناس خدمات آموزشی

4456
ah.hamidi@modares.ac.ir
زهرا گیلانپور
زهرا گیلانپور

کارشناس امور هیات علمی و ارتقاء

82884281
پروین لباف
پروین لباف

کارشناس پژوهشی

82884724
p.labbaf@modares.ac.ir