سکینه اسمعیلی
استادیار گروه ریاضی کاربردی

سکینه اسمعیلی

محمدرضا اصلاحچی
استاد گروه ریاضی کاربردی

محمدرضا اصلاحچی

سیدمسعود امینی
استاد گروه ریاضی محض

سیدمسعود امینی

علی ایرانمنش
استاد گروه ریاضی محض

علی ایرانمنش

تابان باغفلکی
استادیار گروه آمار کاربردی

تابان باغفلکی

سیدمحمد باقری
دانشیار گروه ریاضی محض

سیدمحمد باقری

خسرو تاج بخش
دانشیار گروه ریاضی محض

خسرو تاج بخش

مجید جعفری خالدی
دانشیار گروه آمار کاربردی

مجید جعفری خالدی

یوسف جمالی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی

یوسف جمالی

سیدمحمد حسینی
استاد گروه ریاضی کاربردی

سیدمحمد حسینی

عباس حیدری
دانشیار گروه ریاضی محض

عباس حیدری

علی خزلی
استادیار گروه ریاضی کاربردی

علی خزلی

فاطمه دورودیان
استادیار گروه ریاضی محض

فاطمه دورودیان

علی رجائی
استادیار گروه علوم کامپیوتر

علی رجائی

منصور رزقی آهق
دانشیار گروه علوم کامپیوتر

منصور رزقی آهق

ایمان ستایش
استادیار گروه علوم کامپیوتر

ایمان ستایش

فرشته سعدی
دانشیار گروه ریاضی محض

فرشته سعدی

فاطمه زهرا صابری فر
استادیار گروه علوم کامپیوتر

فاطمه زهرا صابری فر

رضوان صالحی
استادیار گروه ریاضی کاربردی

رضوان صالحی

مهدیه طهماسبی
استادیار گروه ریاضی کاربردی

مهدیه طهماسبی

سیدمحمدباقر کاشانی
استاد گروه ریاضی محض

سیدمحمدباقر کاشانی

ناصر گلستانی
استادیار گروه ریاضی محض

ناصر گلستانی

موسی گلعلی زاده لهی
دانشیار گروه آمار کاربردی

موسی گلعلی زاده لهی

کیومرث مترجم
استادیار گروه آمار کاربردی

کیومرث مترجم

محسن محمدزاده درودی
استاد گروه آمار کاربردی

محسن محمدزاده درودی

علاءالدین ملک
دانشیار گروه ریاضی کاربردی

علاءالدین ملک

سیداحمد موسوی
استاد گروه ریاضی محض

سیداحمد موسوی

مهدی میرزائی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی

مهدی میرزائی