# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 آمار آمار کاربردی دکتری
2 ریاضی محض ریاضی محض دکتری
3 ریاضی کاربرد ریاضی کاربردی دکتری
4 آمار ریاضی آمار کاربردی کارشناسی ارشد
5 ریاضی محض - گرایش های آنالیز - هندسه - جبر ریاضی محض کارشناسی ارشد
6 ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
7 ریاضی - گرایش ریاضیات مالی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
8 علوم کامپیوتر - گرایش های نظریه محاسبات و محاسبات علمی علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد
9 تاریخ ریاضیات ریاضی محض کارشناسی ارشد
10 رشته علوم کامپیوتر(مصوب دانشگاه) علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد