تلفن

82884716 , 82883493 , 82884728

دورنگار

82883493

ایمیل

Dean_mathscience@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی
14115-134