دانشکده علوم ریاضی

 

گروه های آموزشی

ریاضی کاربردی

ریاضی محض

علوم کامپیوتر

آمار کاربردی

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزش و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری