حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


علی ایرانمنش
معاون آموزشی


خسرو تاج بخش
معاون پژوهشی


منصور رزقی آهق

مدیران گروه‌ها


ریاضی کاربردی


محمدرضا اصلاحچی
ریاضی محض


عباس حیدری
علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه


منصور رزقی آهق
آمار کاربردی


موسی گلعلی زاده لهی